top of page

Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.12.2020

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö


T-kok Oy
Y-tunnus: 3341044-4
Asko Sorvo
Lumijärventie 11
16300 Orimattila
asko.sorvo@gmail.com

2. Rekisterin nimi

 

Petotestien asiakastiedot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoitus on T-kok Oy/ Petotestien  asiakkaiden ilmoittautumisten ja tilausten käsittely, asiakassuhteen ylläpito sekä liiketoimintaan liittyvän oikeutetun edun toteutuminen, kuten suoramarkkinointi ja myynti. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin käyttötarkoitus:

·        Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

·        Palvelun toteuttaminen

·        Asiakasviestintään

·        Markkinoinnin suunnitteluun

·        Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

·        Analysointi ja tilastointi

·        Mielipide- ja markkinatutkimukset

·        Muut vastaavat käyttötarkoitukset

 
4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- testipaikkatiedot tai tilaustiedot
- nimi
- puhelin
- sähköposti
- koiran perustiedot (esim. nimi, rotu, ikä, sukupuoli,  rekisterinumero, kasvattaja, omistaja)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaasta ne tiedot, jotka asiakas itse luovuttaa www-lomakkeilla lähetetyillä viesteillä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yritys ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.
Viranomaiset: Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Testitapahtumaan ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse aikataulu, jossa on jokaisen osallistuvan koiran nimi, rotu sekä omistajan nimi ja testattava peto. Omistaja voi halutessaan pyytää poistamaan nimensä ilmoittautujille menevältä aikataululistalta.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen.
Manuaaliset tulosteet (esim. aikataululistat) tulostetaan vain tarvittaessa ja tuhotaan aina käytön jälkeen.

 

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Markkinointitarkoituksiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytämme toistaiseksi.


9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

bottom of page